Положення про управління

   РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                       (42 сесія, 6 скликання)

                                                               Р І Ш Е Н Н Я

 

 

4 вересня 2014 року                                                                                  № 4434

 

 

Про затвердження в новій редакції
Положення про Управління економіки
міста Виконавчого комітету Рівненської
міської ради

 

 

Відповідно до статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  з метою приведення Положення про Управління економіки міста до вимог чинного законодавства, Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити в новій редакції Положення про Управління економіки міста Виконавчого комітету Рівненської міської ради (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Управління економіки міста Виконавчого комітету Рівненської міської ради, затверджене рішенням Рівненської міської ради від 03.05.2012 № 2007.

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій та підтримки підприємництва; постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю; постійній комісії з питань Регламенту, депутатської діяльності та етики, розвитку місцевого самоврядування; постійній комісії з питань міського господарства та екології і секретарю міської ради А. Грещуку, а організацію його виконання – заступнику міського голови  С. Васильчуку та начальнику Управління економіки міста М. Киреї.

 

Міський голова                                                           В. Хомко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської
міської ради
04.09.2014 № 4434

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ МІСТА

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Управління економіки міста Виконавчого комітету Рівненської міської ради (далі – Управління) утворене шляхом реорганізації Департаменту економіки міста згідно з рішенням Рівненської міської ради від 23.12.1998 № 76 “Про структуру і штати виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету” (із змінами, внесеними рішеннями Рівненської міської ради від 02.07.2002 № 41, від 17.10.2006 № 218, від 29.03.2007 № 511, від 06.10.2009 № 2883, від 03.05.2012 № 2007).

2. Управління є виконавчим органом Рівненської міської ради, підзвітним та підконтрольним їй. У своїй діяльності Управління підпорядковується Виконавчому комітетові Рівненської міської ради, міському голові, його заступнику з питань діяльності виконавчих органів ради. З питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади Управління підконтрольне відповідним органам виконавчої влади.

3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Рівненської міської ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

4. Основним завданням Управління є забезпечення виконання власних (самоврядних) повноважень органів місцевого самоврядування, а також делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених чинним законодавством, у галузі соціально-економічного розвитку міста, цін, охорони навколишнього природного середовища, управління комунальною власністю, зовнішніх зв’язків, впровадження прогресивних методів та засобів управління містом, використання його майна та ресурсів.

5. Керівництво Управлінням здійснює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. На посаду начальника Управління призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування та стаж роботи на керівних посадах.

6. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банку, печатку із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, печатку відділу бухгалтерського обліку, штампи та інші реквізити.

7. Управління є головним розпорядником коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища.

8. Місцезнаходження Управління: вул. Поштова, 2, місто Рівне.

 

2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

1. Структура Управління сформована з огляду на необхідність забезпечення соціально-економічного розвитку міста, зростання добробуту його громадян на основі раціонального та ефективного використання майна та ресурсів міста, впровадження прогресивних методів та засобів управління містом, розвитку підприємств та складається з таких відділів:

– відділ економічного аналізу і прогнозу;

– відділ промисловості та підприємництва;

– відділ екології;

– відділ підтримки проектів Організації Об’єднаних Націй;

– відділ тарифної політики;

– відділ бухгалтерського обліку.

2. Управління очолює начальник Управління, який:

– здійснює керівництво Управлінням;

– видає накази по Управлінню;

– організовує доступ до публічної інформації;

– визначає компетенцію начальників відділів Управління;

– затверджує Положення про відділи Управління, розроблені начальниками відділів;

– розробляє посадові інструкції працівників Управління;

– готує та подає на затвердження міському голові штатний розпис Управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

– розпоряджається майном та коштами Управління для здійснення функцій, які покладені на Управління;

– здійснює контроль за виконанням рішень Рівненської міської ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

– розглядає рекомендації постійних та тимчасових комісій Рівненської міської ради, повідомляє їх про результати розгляду і вжиті заходи;

– бере участь або направляє представника для участі в роботі засідань постійних та тимчасових комісій Рівненської міської ради;

– сприяє в межах своєї компетенції депутатам Рівненської міської ради в реалізації поданих їм доручень виборців;

– веде особистий прийом громадян, розглядає їхні пропозиції, заяви та скарги;

– забезпечує дотримання фінансової дисципліни, охорону майна;

– організовує заходи щодо підвищення кваліфікації працівників.

3. Фінансові операції Управління здійснюються начальником Управління спільно з начальником відділу бухгалтерського обліку. У разі відсутності начальника Управління, фінансові операції здійснює виконувач його обов’язків спільно з начальником відділу бухгалтерського обліку.

4. Працівники Управління – посадові особи місцевого самоврядування приймаються на службу в органи місцевого самоврядування шляхом призначення міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

5. Інші працівники призначаються та звільняються з посад начальником Управління.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ УПРАВЛІННЯ

1. На Управління покладаються обов’язки щодо забезпечення таких власних (самоврядних) повноважень місцевого самоврядування, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1) У галузі соціально-економічного розвитку:

– підготовка програм соціально-економічного розвитку міста, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження Рівненською міською радою, організація їх виконання, подання міській раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

– забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів;

– розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;

– попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення в місті, пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення в разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;

– подання до Рівненської обласної ради відомостей про необхідні показники та внесення пропозицій до програми соціально-економічного розвитку області, а також до планів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов’язаних із соціально-економічним розвитком території міста, задоволенням потреб населення;

– залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, координація цієї роботи в місті;

– розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг, необхідних для територіальної громади міста, на підприємствах, в установах та організаціях.

2) У галузі цін:

– підготовка та надання на затвердження Виконавчому комітету Рівненської міської ради матеріалів, погоджених з відповідними виконавчими органами Рівненської міської ради, щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, комунальних (крім тарифів, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг) на підставі розрахунків і документів, поданих підприємствами, установами, організаціями, іншими суб’єктами господарювання, що надають ці послуги, відповідно до порядків формування тарифів.

3) У галузі управління комунальною власністю:

– управління в межах, визначених Рівненською міською радою, майном, що належить до комунальної власності міста та перебуває на балансі Управління;

– проведення аналізу фінансового стану підприємств комунальної власності міста та надання пропозицій щодо покращення роботи їх керівникам, виконавчим органам Рівненської міської ради, до сфери управління яких відносяться ці підприємства.

4) У галузі охорони навколишнього природного середовища:

– підготовка і подання на затвердження Рівненської міської ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

– участь у підготовці і внесенні на розгляд Рівненської міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

– підготовка і внесення на розгляд Рівненської міської ради пропозицій  щодо звернення до відповідних державних органів про оголошення природних об’єктів, що мають екологічну, наукову цінність, пам’ятками природи, які охороняються законом.

5) У галузі зовнішніх зв’язків:

– сприяння реалізації стратегії України з питань Європейської інтеграції;

– координація та контроль у межах своїх повноважень за діяльністю структурних підрозділів Виконавчого комітету Рівненської міської ради у сфері зовнішніх відносин з питань розробки та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста Рівного;

– взаємодія з міжнародними та українськими організаціями з питань розвитку підприємництва та інвестицій, надання через міжнародні організації грантів і пільгових кредитів підприємницьким структурам міста, залучення інвестицій та сталого розвитку;

– участь у підготовці пропозицій щодо усунення правових, адміністративних та організаційних перешкод для реалізації проектів та програм.

2. На Управління покладаються обов’язки щодо забезпечення виконання таких делегованих повноважень, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та повноважень, делегованих міським головою, Рівненською міською радою та її Виконавчим комітетом:

1) У галузі соціально-економічного розвитку:

– розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;

– сприяння сталому розвиткові та стратегічному плануванню економічного розвитку міста;

– внесення пропозицій щодо надання пільг із сплати податків та платежів, що надходять до бюджету міста;

– подання за погодженням із власниками пропозицій про включення до складу міського господарства підприємств, організацій і установ, які не належать до комунальної власності, але діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення міста;

– внесення пропозицій власникам щодо передачі або продажу в комунальну власність підприємств та інших об’єктів, які належать їм і мають важливе значення для забезпечення потреб населення міста;

– координація в межах своїх повноважень діяльності підприємств, організацій та установ міського господарства;

– внесення пропозицій щодо розміщення і розвитку підприємств, організацій та установ, які не належать до комунальної власності;

– внесення пропозицій щодо формування і розміщення на договірних засадах замовлення для підприємств, організацій та установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності на виробництво продукції;

– внесення пропозицій щодо організації на договірних засадах надання підприємствам, організаціям і установам, які не належать до комунальної власності, тимчасово вільних виробничих потужностей, обладнання складських приміщень інших підприємств, організацій та установ;

– участь у благоустрої міста, залучаючи до цього кошти, трудові та матеріально-технічні ресурси підприємств, організацій та установ міста, а також населення;

– контроль у межах своїх повноважень за станом благоустрою виробничих територій, озеленення, охороною зелених насаджень і водойм, надання пропозицій щодо створення місць відпочинку громадян;

– сприяння в межах компетенції веденню обліку трудових ресурсів, незайнятого населення, внесення пропозицій до програми зайнятості населення;

– сприяння в межах компетенції інформуванню населення про потребу підприємств, організацій та установ міста в робітниках і службовцях;

– сприяння в межах компетенції розробленню поточних і перспективних планів розвитку підприємств, установ та організацій, розміщених на території міста, і  надання практичної допомоги в їх реалізації;

– сприяння здійсненню підприємницької діяльності на території міста;

– сприяння залученню інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку підприємництва міста, підготовка пропозицій щодо впровадження та вдосконалення механізмів фінансово-кредитної підтримки;

– надання методичної та консультативної допомоги з питань розробки та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста;

– проведення семінарів, нарад, робочих зустрічей з питань розробки та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста;

– сприяння реалізації науково-технічних програм, впровадження нових технологій, підвищення технічного рівня виробництва та якості продукції, створення територіальних інноваційно-інвестиційних центрів, технопарків;

– сприяння спільно із засобами масової інформації пропаганді підприємницького розвитку, формуванню позитивної громадської думки щодо нього.

2) У галузі охорони навколишнього природного середовища:

– здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;

– підготовка і подання на розгляд Рівненської міської ради клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

– підготовка і подання на розгляд Рівненської міської ради пропозицій щодо визначення територій для розміщення відходів відповідно до законодавства;

– підготовка і подання на розгляд Рівненської міської ради заяви про наміри інвесторів (замовників) щодо розроблення проекту оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащенні об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку;

– створення та забезпечення функціонування місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, яка є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;

– координація діяльності спеціально уповноважених державних органів управління з охорони природи з питань, які відносяться до компетенції управління;

– формування, планування та фінансування видатків міського фонду охорони навколишнього природного середовища.

3) У галузі управління комунальним майном:

– передача в оренду або безоплатне користування вільних нежитлових приміщень адміністративного приміщення Управління, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Поштова, 2.

 

4. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Управління має право:

– брати участь у розробці проекту бюджету міста;

– брати участь у роботі сесій Рівненської міської ради, засідань її Виконавчого комітету;

– здійснювати за дорученням представництво Виконавчого комітету Рівненської міської ради та Рівненської міської ради в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів при виконанні повноважень, передбачених цим Положенням;

– представляти в межах компетенції Виконавчий комітет Рівненської міської ради у відносинах з державними органами влади та іншими органами місцевого самоврядування, трудовими колективами, об’єднаннями громад, підприємствами, організаціями, установами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

– одержувати від фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб відомості та необхідні документи, що сприяють виконанню функцій Управління;

– залучати в установленому порядку, в тому числі і на договірній основі, науково-дослідні, технологічні, проектно-дослідні, проектно-конструкторські та інші організації для розробки проектів комплексних планів і окремих господарських питань;

– одержувати від державних органів необхідну нормативно-методичну та інструктивну документацію, контрольні цифри планів і державних замовлень та іншу інформацію з питань, що належать до компетенції Управління;

– вивчати стан роботи промислових підприємств, інших установ та організацій міста з метою виконання повноважень Управління;

– утримувати Управління за рахунок коштів міського бюджету, відповідно до затверджених щорічних кошторисів витрат та інших коштів;

– використовувати кошти, що надходять на рахунки Управління від орендної плати за передані в оренду нежитлові приміщення адміністративного приміщення Управління, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Поштова, 2;

– за погодженням з міським головою та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради створювати в структурі Управління  відповідно до чинного законодавства відділи, утримання яких проводити згідно з положеннями про ці відділи, затвердженими наказом Управління.

2. Начальник Управління несе відповідальність за законність та наслідки, прийнятих ним рішень, а також за якість та своєчасність виконання покладених на нього та працівників Управління обов’язків.

3. Спори, що виникають у результаті діяльності Управління, вирішуються в установленому законом порядку.

 

 

 

Секретар міської ради                                                А. Грещук