Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Рівненської
міської ради
22.03.2012 № 1892

 

 

ПОРЯДОК
ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ
ЗАХОДІВ З МІСЬКОГО ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища (надалі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.
 3. Порядок встановлює єдині правила планування природоохоронних заходів та здійснення видатків з міського фонду охорони навколишнього природного середовища (надалі – Міський фонд).
 4. Цей Порядок поширюється на структурні підрозділи виконавчого комітету Рівненської міської ради, підприємства всіх форм власності, госпрозрахункові, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують кошти безпосередньо через розпорядників коштів з бюджету на виконання природоохоронних заходів згідно з узятими ними зобов’язаннями, із здійсненням платежів відповідно до регіональних або місцевих екологічних і бюджетних програм з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, законів, нормативно-правових актів (подавачі запиту).
 5. Планування здійснюється на кожен бюджетний рік.

 

 1. ПОРЯДОК ПОДАННЯ І РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ НА ВИДІЛЕННЯ

КОШТІВ З МІСЬКОГО ФОНДУ ТА ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ

ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

 1. Підставою для розгляду та включення природоохоронного заходу до проекту Переліку природоохоронних заходів, які фінансуються з Міського фонду охорони навколишнього природного середовища на відповідний рік (надалі – Перелік) є Запит про виділення коштів з Міського фонду охорони навколишнього природного середовища (надалі – Запит) на визначений бюджетний період, який подається з супроводжувальним листом в Управління економіки міста.
 2. Форма Запиту є визначеною і наведена в додатку 1. Обов’язковими додатками до Запиту є:

– графік реалізації природоохоронного заходу у визначеному році (додаток 2);

– кошторис витрат, які пропонується здійснити за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища для реалізації заходу у визначеному році (додаток 3);

– екологічний висновок (додаток 4).

Супроводжувальний лист погоджується заступником міського голови з відповідними функціональними обов’язками.

Супроводжувальний лист – це клопотання про виділення коштів з Міського фонду на виконання природоохоронного заходу, в якому вказуються:

– назва природоохоронного заходу;

– відповідність пункту (пунктам) Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів (постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147);

– мета впровадження;

– загальна вартість;

– назва програми, яка містить відповідний захід.

Екологічний висновок – складова Запиту, в якому наведена така інформація:

– визначення екологічної проблеми, історія її виникнення, динаміка, стан справ на час подання Запиту та заходи, які вже здійснювалися для її усунення (в разі їх проведення);

– заходи, які необхідно здійснити для вирішення/призупинення/ попередження/інше екологічної проблеми;

– кількісні та/або якісні характеристики запропонованого до виконання заходу (в разі виконання заходу в попередні роки – зазначити обсяги виконаних робіт та освоєні кошти);

– доцільність залучення коштів Міського фонду;

– пункти Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”;

– очікуваний природоохоронний ефект за результатами заходу.

Подавачі Запитів в особі керівників несуть персональну відповідальність за достовірність інформації, яка зазначена в Запиті та документах, що додаються.

При плануванні видатків за бюджетними програмами Міського фонду не приймаються до розгляду Запити на здійснення природоохоронних заходів щодо покриття поточних (експлуатаційних) витрат та на фінансування природоохоронних заходів, що були здійснені до подання Запиту.

Термін подачі Запиту на бюджетний рік щорічно встановлюється розпорядженням міського голови.

 1. З метою запобігання та ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій, пов’язаних із забрудненням навколишнього природного середовища та їх наслідків, а також для реалізації невідкладних природоохоронних заходів Заявники можуть подавати відповідні Запити пізніше встановленого терміну.

Про відхилення запитів чи необхідність їх доопрацювання Заявники інформуються у двотижневий термін з дня надходження запитів.

 1. Після затвердження міського бюджету на відповідний рік на підставі лімітної довідки про бюджетні асигнування на поточний рік, виданої Управлінням бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради, на підставі уточнених пропозицій Замовника за результатами проведеного відбору, який відповідає вимогам чинного законодавства у сфері державних закупівель, Управління економіки міста складає кошторис доходів та видатків Міського фонду, формує Перелік відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”.

Перелік погоджується постійною депутатською комісією з питань міського господарства та екології, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Рівненській області та затверджується міським головою.

 1. Примірники затвердженого Переліку надаються:

– головному розпоряднику коштів Міського фонду;

– Управлінню бюджету і фінансів;

– Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області;

– Управлінню Державної казначейської служби України в місті Рівному.

 1. Кошториси доходів та видатків Міського фонду, довідки про внесення змін до Міського фонду складаються головним розпорядником коштів Міського фонду та затверджуються міським головою.
 2. Протягом року до Переліку на поточний рік та кошторису можуть вноситися зміни. З Переліку можуть бути вилучені природоохоронні заходи за умови, якщо надійшли звернення від подавачів Запитів щодо неможливості їх виконання.

Управління економіки міста подає оголошення в тижневику “Сім днів”, на сайтах Рівненської міської ради та Управління економіки міста щодо приймання інших Запитів стосовно виділення коштів з Міського фонду з метою формування скорегованого Переліку на суму, яка затверджена Переліком.

Після затвердження Переліку природоохоронних заходів, які доцільно профінансувати з Міського фонду в поточному році, і наявності додаткових надходжень розпорядженням міського голови може встановлюватися додатковий термін для подачі Запитів з метою формування додаткового Переліку.

 1. Планування природоохоронних заходів для фінансування з Міського фонду за рахунок перевищення фактичних надходжень над плановими здійснюється на підставі рішення Рівненської міської ради про зміни до бюджету на поточний рік. На підставі довідки про зміни річного розпису асигнувань міського бюджету на поточний рік вносяться зміни до кошторису, готуються додаткові Переліки, які погоджуються та затверджуються в установленому вище порядку.

 

 

 1. ПРІОРИТЕТИ ТА КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРИРОДООХОРОННИХ

ЗАХОДІВ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ

 1. Під час формування Переліку пріоритет надається природоохоронним та ресурсозберігаючим заходам місцевого рівня, спрямованим на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища, а також тим заходам, які увійшли до затверджених Рівненською міською радою програм.
 2. Відбір природоохоронних заходів здійснюється на підставі інформації, зазначеної в Запитах та документах, визначених у пунктах 1 та 2 розділу 2 цього Порядку, за такими критеріями:

1) відповідність загальній меті, завданням програм та напрямам діяльності, які забезпечують реалізацію програм;

2) природоохоронний ефект;

3) економічна ефективність (термін окупності);

4) ступінь масштабності екологічного впливу;

5) наявність показників ресурсо- та енергозбереження;

6) використання апробованих приладів, обладнання, технологій;

7) готовність заходу на час подання Запиту;

8) наявність власних коштів;

9) наявність гарантованого фінансування з інших джерел;

10) термін реалізації заходу;

11) сплата екологічного податку підприємствами (установами, організаціями), на об’єктах яких здійснюються природоохоронні заходи.

 

 1. ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ З МІСЬКОГО ФОНДУ ТА ЗВІТНІСТЬ
 2. Видатки на природоохоронні заходи, передбачені Переліком, здійснюються головним розпорядником коштів згідно з договорами на виконання природоохоронних заходів.
 3. Відповідно до затвердженого Переліку Управління економіки міста включає Замовників природоохоронних заходів до Мережі установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету.

Установи та організації, що увійшли до Мережі, подають головному розпорядникові коштів для затвердження та погодження кошторис та план використання бюджетних коштів за формами, визначеними чинним законодавством.

Управління економіки міста перераховує кошти для виконання природоохоронних заходів на рахунки, відкриті в Управлінні Державної казначейської служби України в місті Рівному.

 1. Підставою для фінансування головним розпорядником коштів робіт капітального характеру, які відповідають Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів і затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147, є угода, в якій вказується перелік необхідних для фінансування умов.

Відповідно до угоди:

– “Сторона-1” – Управління економіки міста – головний розпорядник коштів;

– “Сторона-2” – Управління капітального будівництва – Замовник робіт капітального характеру.

Згідно з умовами вищеназваної угоди Замовник бере на себе зобов’язання щодо:

1) відбору виконавців природоохоронного заходу, керуючись вимогами чинного законодавства у сфері державних закупівель, за умови обов’язкової присутності представника Управління економіки міста;

2) проведення експертизи кошторису;

3) здійснення технічного нагляду за виконанням робіт капітального характеру.

Всю відповідальність за реалізацію природоохоронного заходу, який фінансується головним розпорядником коштів Міського фонду, несуть Замовник (отримувач коштів) та виконавець робіт.

 1. Підставою для фінансування поточних видатків, які відповідають Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів і затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147, є угода, в якій:

– “Сторона-1” – Управління економіки міста, головний розпорядник коштів – Замовник робіт;

– “Сторона-2” – подавач Запиту або виконавець.

Згідно з умовами вищеназваної угоди Замовник бере на себе зобов’язання щодо відбору виконавців природоохоронного заходу, керуючись вимогами чинного законодавства у сфері державних закупівель, за умови обов’язкової присутності представника Управління економіки міста.

Всю відповідальність за реалізацію природоохоронного заходу несуть Замовник та виконавець природоохоронного заходу.

 1. Підставою для здійснення видатків капітального, поточного характеру на придбання товарів, послуг, які відповідають Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів і затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147, є угода, в якій:

– “Сторона-1” – Управління економіки міста – головний розпорядник коштів;

– “Сторона-2” – Замовник, подавач Запиту.

Згідно з умовами вищеназваної угоди Замовник бере на себе зобов’язання щодо відбору виконавців природоохоронного заходу, керуючись вимогами чинного законодавства у сфері державних закупівель, за умови обов’язкової присутності представника Управління економіки міста.

Підставою для здійснення фінансування головним розпорядником коштів є угода, в якій вказуються необхідні умови.

Всю відповідальність за реалізацію природоохоронного заходу в частині придбання, який фінансується головним розпорядником коштів Міського фонду, несе Замовник.

 1. Замовники природоохоронних заходів за договорами зобов’язані звітувати перед Управлінням економіки міста про цільове використання коштів у терміни, передбачені договорами та порядком ведення бухгалтерського обліку і звітності, надавати всю необхідну фінансову та іншу документацію.
 2. Не пізніше 15 днів після виконання заходу замовники зобов’язані надати Управлінню економіки міста по кожному виконаному заходу звіт про цільове використання коштів згідно з умовами договору.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          А. Грещук