Положення комітету

Положення

про комітет з управління впровадженням

Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного

1. Загальні положення

 • 1.1. Комітет з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного (надалі Комітет) є дорадчим органом громади міста при міському голові.
 • 1.2. Комітет є правонаступником Експертного комітету зі стратегічного планування економічного розвитку м.Рівного і формується з найактивніших його членів, а також представників органів місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості міста.

2. Мета діяльності.

 • 2.1. Метою діяльності Комітету є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного, затвердженого рішенням міської ради від 22 листопада 2006 року № 317 (надалі Стратегічного плану), та моніторинг якості виконання завдань, визначених Стратегічним планом.

3. Основні завдання Комітету

 • 3.1. Стимулювання реалізації і моніторинг виконання Стратегічного плану в цілому та окремих його цілей і завдань з відстеженням виконання кожного завдання відповідної оперативної та стратегічної цілі.
 • 3.2. Оцінка ступеня досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегічного плану, зокрема, якості виконання цілей і завдань та дотримання терміну їх виконання.
 • 3.3. Надання інформації і рекомендацій відповідальним виконавцям за виконання заходів Стратегічного плану для прийняття рішень про розподіл ресурсів для досягнення цілей і завдань плану чи їх коригування.
 • 3.4. Висвітлення процесу реалізації Стратегічного плану у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради.
 • 3.5. Збір та обговорення пропозицій з коригування та оновлення Стратегічного плану за стратегічними та оперативними цілями, завданнями.
 • 3.6. Підготовка аналітичних звітів і щорічне звітування перед Рівненською міською радою щодо стану виконання Стратегічного плану.
 • 3.7. Проведення зустрічей з громадськістю (один раз на рік) з метою звітування і обговорення досягнутих результатів та ініціювання (у разі необхідності) внесення змін до Стратегічного плану (через засоби масової інформації, круглі столи, конференції, тощо).

4. Основні права та повноваження Комітету.

 • 4.1. Одержувати у встановленому законодавством порядку від суб’єктів всіх форм власності, державних органів та виконавчих органів міської ради інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 • 4.2. Утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в їх роботі представників виконавчих органів міської ради, наукових установ та громадських організацій.
 • 4.3. Вимагати від основних виконавців (зазначених у проектних листках) оперативних цілей і завдань формувати піврічні та річні аналітичні звіти про моніторинг виконання оперативних цілей і завдань Стратегічного плану.
 • 4.4. Ініціювати внесення змін до Стратегічного плану шляхом винесення пропозицій для розгляду на сесії Рівненської міської ради (у відповідності до її регламенту).

5. Організаційна структура і регламент роботи Комітету.

 • 5.1. Керівництво роботою Комітету здійснює його голова (призначається рішенням міської ради). У разі відсутності голови керівництво здійснюють його заступники. На голову Комітету покладається відповідальність за контроль над процесом реалізації і моніторингом виконання Стратегічного плану.
 • 5.2. Організаційне забезпечення роботи Комітету покладається на управління економіки міста. Оформлення протоколів засідань покладається на відповідального секретаря, який призначається розпорядженням міського голови, або іншим розпорядчим документом.
 • 5.3. Відповідальність за реалізацію і моніторинг виконання основних напрямків (критичних питань) Стратегічного плану, а також підготовку піврічних і річних аналітичних звітів (за відповідним напрямком – критичним питанням) покладається на керівників управлінь і відділів виконавчого комітету Рівненської міської ради та відповідальних координаторів, які обираються з числа членів Комітету.
 • 5.4. Основною формою роботи Комітету є відкриті засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз у квартал.
 • 5.5. Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу Комітету.
 • 5.6. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх його членів та оформляються протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і відповідальний секретар Комітету.
 • 5.7. Рішення Комітету, прийняті в межах його повноважень і відповідним чином оформлені, носять рекомендаційний характер, є обов’язковими для розгляду міською радою, її виконавчими органами і враховуються в їх діяльності.

Положення

про моніторинг впровадження

Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного

Цілі моніторингу.

Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної підтримки актуальності Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного, затвердженого рішенням сесії міської ради від 22 листопада 2006 року № 317 (надалі – Стратегічного плану).

У ході моніторингу виконання Стратегічного плану вирішуються наступні завдання:

 • – стимулювати реалізацію плану в цілому та в окремих цілях і завданнях,
 • – оцінити ступінь досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей Стратегічного плану, надати інформацію для прийняття рішень про розподіл ресурсів на досягнення цілей чи про їх коригування,
 • – оцінити ступінь реалізації цілей, надати інформацію для уточнення і коригування цілей.

Концепція моніторингу.

Моніторинг Стратегічного плану включає два рівні:

 • 1. Моніторинг зовнішнього середовища розвитку міста.

Базується на аналізі основних індикаторів, що характеризують ситуацію в державі в цілому та в регіоні, які є стратегічно важливими для економічного розвитку міста. Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

 • 2. Моніторинг процесу реалізації Стратегічного плану.

Розподіляється на:

а) моніторинг досягнення бачення,

б) моніторинг просування за критичними питаннями,

в) моніторинг досягнення стратегічних цілей,

г) моніторинг досягнення оперативних цілей,

д) активність відповідальних координаторів та виконавських груп.

Базується на аналізі досягнення запланованих результатів, розгляді визначеного переліку показників (індикаторів). Підсумки моніторингу підводяться два рази на рік у вигляді піврічних оглядів реалізації, результати якого розміщуються в засобах масової інформації: газеті Рівненської міської ради “Сім днів” та  офіційному веб-сайті міської ради.

Форми здійснення моніторингу.

Піврічні звіти відповідальних координаторів і управління економіки міста (окремо по відповідному напрямку, критичному питанню) розробляються на базі аналізу отриманої інформації і містять аналітичну узагальнену інформацію про просування реалізації Стратегічного плану за всіма пріоритетними напрямками (критичними питаннями), стратегічними та оперативними цілями та містять:

а) виконані завдання, ступінь виконання кожної оперативної цілі, ступінь досягнення кожної стратегічної цілі (додаток А),

б) невиконані завдання, причини та пропозиції щодо подальшого виконання,

в) дані за основними індикаторами, що відображають положення з критичних питань, надаються відповідальними координаторами за підсумками року  (додаток Б),

г) рекомендації щодо усунення перешкод реалізації та пропозиції щодо коригування Стратегічного плану,

д) оцінка потреб у бюджетному фінансуванні (з кожної стратегічної цілі визначається сума, яку слід включити до бюджету на стадії його формування – ІІ півріччя, чи на стадії його коригування – І півріччя).

Піврічні звіти надаються для опрацювання обов’язково в електронному та друкованому вигляді.

Результати піврічних звітів виносяться на обговорення Комітету з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного (надалі – Комітет).

Зведений аналітичний моніторинговий звіт.

Один раз на рік відповідальні координатори та управління економіки міста готують зведений аналітичний звіт, який вноситься на обговорення і затвердження Комітету та виноситься на розгляд міської ради. Копії звіту надаються міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови, відповідальним координаторам.

У звіті міститься:

а) аналіз зовнішнього оточення  (міститься  у річному звіті),

б) аналіз виконання планів дій,

в) пропозиції щодо коригування основного тексту Стратегічного плану на засідання сесії Рівненської міської ради,

г) рекомендації щодо актуалізації цілей та планів дій,

д) оцінки потреб у фінансуванні, в тому числі з міського бюджету та внесення пропозицій щодо видатків з бюджету наступного року.

Розподіл відповідальності.

Моніторинг процесу реалізації проводиться Комітетом, управлінням економіки міста,  відповідальними координаторами та виконавськими групами.

Розподіл відповідальності між уповноваженими здійснюється на засадах найбільшої ефективності:

 • – піврічні звіти (відповідальні координатори та управління економіки міста),
 • – зведений аналітичний моніторинговий звіт (відповідальні координатори та управління економіки міста),
 • – організація чергових та позачергових засідань Комітету (управління економіки міста).

Відповідальні координатори особисто відповідають за своєчасне та відповідне вимогам, що їх поставлено у даному документі, надання піврічних звітів та іншої інформації, з метою якісного проведення моніторингу та сприяння реалізації Стратегічного плану в цілому.

Відповідальність за контроль над моніторингом і процесом реалізації Стратегічного плану покладається на голову Комітету.

 • Коригування та оновлення Стратегічного плану.

Пропозиції з коригування та оновлення Стратегічного плану за стратегічними та оперативними цілями, завданням можуть вноситися:

 • – членами Комітету,
 • – відповідальними за виконання стратегічних та оперативних цілей, завдань,
 • – відповідальними координаторами,
 • – депутатами міської ради,
 • – зацікавленими організаціями, установами, громадськими організаціями та мешканцями міста.

Пропозиції з коригування основного тексту Стратегічного плану розглядаються і обговорюються на чергових та позачергових засіданнях Комітету і виносяться на розгляд міської ради один раз на рік  (при необхідності  два рази на рік).

Додатки до положення про моніторинг впровадження Стратегічного плану економічного розвитку м. Рівного:

https://economy.rv.ua/tmp/Appendixes_to_provisions.doc

Популярні послуги

Громаді